Strona główna » Dokumenty » Nabór na wolne stanowiska pracy użytkownik: gość
MOPS Oława
  Godziny Urzędowania
  Organizacja MOPS
  Kontakt
Sekcja Pomocy Środowiskowej
  Aktualności
  Wykaz ulic
  Terminy wypłat
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
  Aktualności
  Terminy wypłat
  Druki do pobrania
Dodatki Mieszkaniowe
  Aktualności
Kasa
  Godziny pracy
  Terminy wypłat
  Statystyka
Aktualności
  AKTUALNOŚCI
Dokumenty
  Komunikaty
  Nabór na wolne stanowiska pracy
  Oferty Inwestycyjne
  Konkursy
  Przetargi
  Sprawozdania finansowe
  Zarządzenia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Inne

Nabór na ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie
ogłasza nabór na  ASYSTENTA RODZINY


Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;


Wymagania pożądane:
    1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub     praca socjalna lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
4) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
5) wysoka kultura osobista,
6) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres
7) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
8) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
9) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność
10) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie,
2) Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."
Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie dokumentów do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie  lub na adres : Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ul. 1Maja 11.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (71) 31-32-921pon.- pt w godz.8.00 do 15.00.

Informacja o wynikach naboru na na wolne stanowisko urzędnicze: referent/specjalista ds pracowniczych

Oława, dn. 23.08.2010r

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie, ul.1 Maja 11,
na stanowisko urzędnicze: referent /specjalista ds. pracowniczych
wybrana została:

Pani Magdalena Kuźnicka, zamieszkała w Oławie

Uzasadnienie dokonanego wyboru.:

W związku z rezygnacją ze stanowiska Pani Katarzyny Żurek Komisja Rekrutacyjna postanowiła wybrać kolejną osobę z listy kandydatów.
Kandydatka spełnia kryteria określone w ogłoszeniu o naborze. W przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym składającym się z pisemnego testu i ustnej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała drugi w kolejności wynik i wykazała się właściwą wiedzą merytoryczną potrzebną na stanowisku .

Kierownik MOPS - Ewa Romańczuk

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze: referent/specjalista ds pracowniczych

Oława, dn. 30.05.2010r

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie, ul.1 Maja 11,
na stanowisko urzędnicze: referent /specjalista ds. pracowniczych
wybrana została:

Pani Katarzyna Żurek, zamieszkała w Oławie

Uzasadnienie dokonanego wyboru.
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja Rekrutacyjna wyłoniła do zatrudnienia Panią Katarzynę Żurek. Kandydatka spełnia kryteria określone w ogłoszeniu o naborze. W przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym składającym się z pisemnego testu i ustnej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższy wynik i wykazała się największą wiedzą merytoryczną potrzebną na stanowisku .

Kierownik MOPS - Ewa Romańczuk

NABÓR NA STANOWISKO PRACY Referent/Specjalista ds. pracowniczych

Oława, 16.04.2010r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
Referent/Specjalista ds. pracowniczych

1.Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe,
- praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i przepisów z zakresu podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych,
- minimum dwa lata doświadczenia w prowadzeniu spraw kadrowych i płacowych,
- znajomość programu Kadrowo-płacowego (Prog-Man) oraz programu Płatnik ZUS,
- dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

2. Wymagania dodatkowe:

a) komunikatywność i zdolność do współpracy ze współpracownikami;
b) umiejętność korzystania z przepisów prawa;
c) wykształcenie administracyjne lub prawnicze;


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- sporządzanie list płac i prowadzenie spraw kadrowych,
- prowadzenie teczek osobowych pracowników,
- naliczanie świadczeń pracowniczych ,
- przygotowanie dokumentów do ZUS ,
- sporządzanie umów cywilno-prawnych.


4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej ;
c) kwestionariusz osobowy;
d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
e) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
f) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
g) zaświadczenie kandydata o niekaralności;
h) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 z późniejszymi zmianami)".

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 06.05.2010r. do godz. 14.00, pod adresem :

MOPS Oława
ul. 1 Maja 11
55 – 200 Oława
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze referent/specjalista ds. pracowniczych.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w MOPS Oława 07.05.2010r..o godz. 11.00

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w MOPS w Oławie przy ul. 1 Maja 11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071-31-32-740.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oława i MOPS Oława

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Oława, dn. 28.11.2008 r

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie na stanowisko

KIEROWNIK SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Agnieszka Toporowska – Karp zam w Oławie .

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia kryteria wyszczególnione w naborze. Podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się największą wiedzą merytoryczną dotyczącą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Aldona Lichańska – Pohoriło

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Oława, dn. 14.11.2008 roku

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko:

Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Teresa Dzik - Łuczak zam. Siechnice
2.Dorota Emerling zam. Oława
3.Jerzy Falandys zam. Zielęcice
4.Agnieszka Toporowska - Karp zam. Oława

Test i rozmowa kwalifkacyjna odbędą się w dniu 20.11.2008 roku o godz. 09.00 w tut. ośrodku.


Aldona Lichańska - Pohoriło

Nabór na wolne stanowisko pracy - KIEROWNIK SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Oława, 24.10.2008


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIK SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

1.Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe , preferowane administracyjne;
b) staż pracy – minimum 4 lata w tym minimum 1 rok w administracji;
c) znajomość obsługi komputera;
d) znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 139 poz.992 z późn. zm.)
e) znajomość przepisów ustawy z dnia 07 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U.192 poz. 1378)
f) znajomość przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zmianami)
g) bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

2. Wymagania dodatkowe:
a) komunikatywność i zdolność do współpracy z pracownikami;
b) umiejętność korzystania z przepisów prawa,
c) umiejetność kierowania zespołem;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) nadzór nad pracą Sekcji Świadczeń Rodzinnych ,

2) zapewnienie w powierzonym zakresie kompleksowych rozwiązań problemów wynikających z zadań Ośrodka,

3) koordynacja w powierzonym zakresie pracy sekcji i kontrola ich działalności,

4) zapewnienie realizacji obowiązujących aktów prawnych i wynikających z nich zadań,

5) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie udzielania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

6) analiza, sprawdzanie wniosków oaz innych dokumentów niezbędnych w sprawie udzielanych świadczeń .

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej ;
c) kwestionariusz osobowy;
d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
e)oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
f) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
g) zaświadczenie kandydata o niekaralności;
h) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.
i)oświadczenie kandydata, ze nie byl karany zakazem pelnienia funkcji kierowniczych zwiazanych z dyspnowaniem srodkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005r. nr 14 poz.114),
j)autorska propozycja pracy w Sekcji Świadczeń Rodzinnych.

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 13 listopada 2008 roku do godz. 15.00 pod adresem :

MOPS Oława
ul. 1 Maja 11
55 – 200 Oława

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych .

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w MOPS Oława w dniu 14.11.2008 roku o godz. 10.30 .
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w MOPS w Oławie przy ul. 1 Maja 11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071-31-32-740.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Oława.

Kierownik MOPS Oława
Ewa Romańczuk

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Oława, 01 .10.2008 r

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie na stanowisko Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko pracy  nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru  na w/w stanowisko, w toku której Komisja oceniała posiadaną przez kandydatów wiedzę  dotyczącą zagadnień  wchodzących w zakres wykonywanych zadań na stanowisku żadna osoba  spośród kandydatów nie spełniła w pełnym zakresie postawionych wymagań tj. nie uzyskała minimalnego limitu punktów po osiągnięciu ,którego kandydat może zostać wybrany na stanowisko.

Z. Smertyha
Przewodniczący Komisji

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Oława, dnia 22.09.2008

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko:

Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Agnieszka Jakubowska z Jelcza - Laskowic
2. Irena Olczyk z Oławy


Test i rozmowa kwalfikacyjna odbędą się w dniu 26.09.2008 roku o godz. 11.00 w tut. ośrodku.


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Zofia Smertyha

Oława, dnia 22.09.2008

Nabór na stanowisko: KIEROWNIK SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Oława, 04.09.2008

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


KIEROWNIK SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

1.Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe , preferowane administracyjne;
b) staż pracy – minimum 3 lata w tym minimum 1 rok w administracji;
c) znajomość obsługi komputera;
d) znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 139 poz.992 z późn. zm.)
e) znajomość przepisów ustawy z dnia 07 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U.192 poz. 1378)
f) znajomość przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zmianami)
g) bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
2. Wymagania dodatkowe:
a) komunikatywność i zdolność do współpracy z pracownikami;
b) umiejętność korzystania z przepisów prawa,
c) umiejetność kierowania zespołem;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) nadzór nad pracą Sekcji Świadczeń Rodzinnych ,

2) zapewnienie w powierzonym zakresie kompleksowych rozwiązań problemów wynikających z zadań Ośrodka,

3) koordynacja w powierzonym zakresie pracy sekcji i kontrola ich działalności,

4) zapewnienie realizacji obowiązujących aktów prawnych i wynikających z nich zadań,

5) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie udzielania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

6) analiza, sprawdzanie wniosków oaz innych dokumentów niezbędnych w sprawie udzielanych świadczeń .

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej ;
c) kwestionariusz osobowy;
d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
e) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
f) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
g) zaświadczenie kandydata o niekaralności;
h) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.
i) świadczenie kandydata, ze nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005r. nr 14 poz.114),
j)autorska propozycja pracy w Sekcji Świadczeń Rodzinnych.

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 22 września 2008 roku do godz. 10.00 pod adresem :
MOPS Oława
ul. 1 Maja 11
55 – 200 Oława
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych .

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w MOPS Oława w dniu 22.09.2008 roku o godz. 10.30 .
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w MOPS w Oławie przy ul. 1 Maja 11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071-31-32-740.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Oława.


Biuletyn redaguje:licznik: 16297 odwiedzin


Wyszukaj


aktualności
10-06-2019: Nabór Referent ds Świadczeń Rodzinnych więcej...
13-05-2019: Nabór - pracownik socjalny więcej...
09-05-2019: Sprawozdanie finansowe 2018 więcej...
25-03-2019: Ogłoszenie o wynikach naboru - referent w dziale księgowości więcej...
20-03-2019: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne -referent w dziale księgowości więcej...
26-02-2019: Informacja o wynikach naboru więcej...
26-02-2019: Ogłoszenie o naborze- referent w dziale księgowości więcej...
18-02-2019: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - referent dział księgowości więcej...
30-01-2019: Ogłoszenie wyników w naborze na stanowisko referent ds pracowniczych więcej...
28-01-2019: Lista_kandydatów_nabór_referent_ds_pracowniczych więcej...