Strona główna » Dodatki Mieszkaniowe użytkownik: gość
MOPS Oława
 Godziny Urzędowania
 Organizacja MOPS
 Deklaracja dostępności
 Plan Zamówień Publicznych
Sekcja Pomocy Środowiskowej
 Aktualności
 Wykaz ulic
 Terminy wypłat
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
 Aktualności
 Terminy wypłat
 Druki do pobrania
Dodatki Mieszkaniowe
 Aktualności
Kasa
 Godziny pracy
 Terminy wypłat
 Statystyka
Aktualności
 AKTUALNOŚCI
Dokumenty
 Komunikaty
 Nabór na wolne stanowiska pracy
 Oferty Inwestycyjne
 Konkursy
 Przetargi
 Sprawozdania finansowe
 Zarządzenia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Inne

Dodatek Energetyczny zryczałtowany

podstawa prawna:

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne /tj .Dz. U.z 2012 r. poz.1059 z późn. zm./

-ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /tj.: Dz. U. Z 2013r. poz. 966 z pózn. zm./,

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA /tj. Dz.U. z 2013 r. poz.267/.

 1.Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

  • kopia umowy kompleksowej /umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej/lub umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowa na sprzedaż energii elektrycznej/,

  • ksero ostatniego rachunku lub faktury VAT za energię elektryczna

 

2.Miejsce złożenia dokumentów:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ul. 3 Maja 18g/u pokój nr 19

codziennie w godzinach przyjęć : od 8.00 – do 12.00 i od 14.00 – do 15.30.

3.Rozpatrzenie złożonego wniosku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia .

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z Ustawą -Prawo energetyczne , odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej /art.3 pkt 13c/.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 do 30 kwietnia 2016r. , zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015r. wynosi:

a/dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,09 zł miesięcznie;

b/dla gospodarstwa składającego się z 2do 4 osób – 15,40 zł. miesięcznie;

c/dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,48 zł miesięcznie.

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wypłacany w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia , w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest:

  • na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, lub

  • w kasie Urzędu Miejskiego

DODATKI MIESZKANIOWE

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001roku /Dz.U.z dnia 26 sierpnia 2013 poz 966 ze zmianami/.oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.


 


Dodatek mieszkaniowy przysługuje:


-najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,- wydatki za czynsz, energie cieplna, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,


-osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których mają spółdzielcze prawo do lokalu, - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokali z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie,


- właścicielom lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,- opłaty za energię cieplną i wodę odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku i opłat wieczystych,


-osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny, - odszkodowania za zajmowany lokal bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplna, wodę odbiór nieczystości stałych i płynnych,


 


Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy winny złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 19, wniosek potwierdzony przez zarządcę budynku, oraz deklaracje o dochodach, w której przedstawione są dochody wszystkich osób w gospodarstwie domowym za 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek.


 


Właściciel domku jednorodzinnego winien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia budynku.


 


Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli ich średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym .


 


Dodatek wyliczany jest dla odpowiedniej powierzchni normatywnej, która w przeliczeniu na


liczbę członków gospodarstwa domowego kształtuje się następująco:


 


Normatyw + 30%


    - 35 m2 – dla 1 osoby, 45,5 m2


    - 40 m2 – dla 2 osób, 52,00 m2


- 45 m2 – dla 3 osób, 58,60 m2


- 55 m2 – dla 4 osób, 71,50 m2


- 65 m2 – dla 5 osób, 84,50 m2


- 70 m2 – dla 6 osób, 91,00 m2


 


 dla każdej kolejnej osoby zwiększa się tę powierzchnię o 5 m2.


Powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% w przypadku, gdy udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60%.


Jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, na mocy orzeczenia powiatowego zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności, powiększa się powierzchnię normatywną o 15 m2.


 


Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydawana jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, na okres 6 miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po tym, w którym składany jest wniosek Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy obowiązkowym miesięcznym udziałem dochodu rodziny, określonym procentowo w ustawie a wydatkami normatywnymi na lokal.


Wszystkie wydatki w mieszkaniach innych niż komunalne sprowadzane są do wydatków, jakie poniesione byłyby, gdyby lokal znajdował się w mieszkaniowym zasobie gminy.


Wysokość dodatku nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię mieszkania.


Jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację do celów ogrzewania mieszkania lub ciepłej wody wylicza się odpowiednio ryczałt na ten cel.


 


W celu sprawdzenia stanu faktycznego gospodarstw domowych ubiegających się o dodatek mieszkaniowy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy w mieszkaniu wnioskodawcy. Odmowa udzielenia wywiadu lub złożenia oświadczenia majątkowego jest podstawą do odmowy przyznania dodatku.


Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzone zostanie, że dodatek przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, osoba otrzymująca jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.


Nie przyznaje się dodatku, jeśli kwota jego jest mniejsza od 2% najniżej emerytury .


 


Brak regulowania należności na bieżąco, w okresie pobierania dodatku mieszkaniowego, jest podstawą do wstrzymania wypłaty dodatku, Obowiązek poinformowania o braku wpłat przez pełne 2 miesiące spoczywa na Zarządcy budynku. W razie niedopełnienia tego obowiązku pobierający obowiązany jest do zwrotu nienależnie pobranych kwot. Po uregulowaniu należności w odpowiednim terminie wypłaca się wstrzymany dodatek mieszkaniowy. Musi to jednak nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty wstrzymania dodatku.


Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.


Biuletyn redaguje:licznik: 5007 odwiedzin


Wyszukaj


aktualności
08-05-2024: Sprawozdanie finansowe 2023 więcej...
24-07-2023: Wynik naboru - Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej więcej...
18-07-2023: Lista kandydatow - nabór Kierownik Pomoc Środowiskowa więcej...
18-07-2023: Nabór Kierownik SR FA DM więcej...
18-07-2023: Wyniki naboru Kierownik SR FA DM więcej...
30-06-2023: Nabór - kierownik ds SR DM FA więcej...
30-06-2023: Wynik naboru - kierownik SR FA DM więcej...
27-06-2023: Nabor na stanowisko INFORMATYK więcej...
27-06-2023: Nabor na stanowisko Kierownik sekcji swiadczen i pomocy srod. więcej...
27-06-2023: Wyniki naboru INFORMATYK więcej...