Strona główna » Sekcja Świadczeń Rodzinnych użytkownik: gość
MOPS Oława
 Godziny Urzędowania
 Organizacja MOPS
 Deklaracja dostępności
 Plan Zamówień Publicznych
Sekcja Pomocy Środowiskowej
 Aktualności
 Wykaz ulic
 Terminy wypłat
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
 Aktualności
 Terminy wypłat
 Druki do pobrania
Dodatki Mieszkaniowe
 Aktualności
Kasa
 Godziny pracy
 Terminy wypłat
 Statystyka
Aktualności
 AKTUALNOŚCI
Dokumenty
 Komunikaty
 Nabór na wolne stanowiska pracy
 Oferty Inwestycyjne
 Konkursy
 Przetargi
 Sprawozdania finansowe
 Zarządzenia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Inne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).


Zasiłek rodzinny z dodatkami do zasiłku rodzinnego przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się i ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka;
do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Osoba ucząca się oznacza osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku
z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

KRYTERIUM DOCHODOWE
jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu
w okresie, na który jest ustalany (obecnie tj. 89,00 zł),  zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.


WYSOKOŚĆ ZASIŁKÓW RODZINNYCH I DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
urodzenia dziecka w kwocie 1000,00 zł jednorazowo na każde dziecko;
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400,00 zł miesięcznie;
samotnego wychowywania dziecka w kwocie 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł  na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci);
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 190,00 zł miesięcznie;

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna:
a) do ukończenia 18 roku życia, albo
b) do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
c) bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


KRYTERIUM DOCHODOWE

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.


WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500,00 zł.


WYMAGANE DOKUMENTY

W okresie zasiłkowym 2015/2016 trwającym od dnia 1 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. wymaganymi dokumentami o wysokości dochodu, będą dokumenty o dochodzie osiągniętym w 2014 roku.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może się ubiegać matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba na której, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub  rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne występuje osoba zobowiązana do alimentacji, inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu, to aby otrzymać świadczenie należy spełnić łącznie następujące warunki:
rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni  lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
nie ma opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej spokrewnionej lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
nie później niż do ukończenia 18 roku życia, lub
w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.


KRYTERIUM DOCHODOWE


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu.


WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi:
 
w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – 1200,00 zł;
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. – 1300,00 zł.


Biuletyn redaguje:licznik: 6620 odwiedzin


Wyszukaj


aktualności
08-05-2024: Sprawozdanie finansowe 2023 więcej...
24-07-2023: Wynik naboru - Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej więcej...
18-07-2023: Lista kandydatow - nabór Kierownik Pomoc Środowiskowa więcej...
18-07-2023: Nabór Kierownik SR FA DM więcej...
18-07-2023: Wyniki naboru Kierownik SR FA DM więcej...
30-06-2023: Nabór - kierownik ds SR DM FA więcej...
30-06-2023: Wynik naboru - kierownik SR FA DM więcej...
27-06-2023: Nabor na stanowisko INFORMATYK więcej...
27-06-2023: Nabor na stanowisko Kierownik sekcji swiadczen i pomocy srod. więcej...
27-06-2023: Wyniki naboru INFORMATYK więcej...