logowanie: administracja kontem : przeglądarka poczty     użytkownik: gość
Telvinet
o nasusługikliencibaza firmkontakt 
  

Strona główna > Dokumenty > Komunikaty

Zarządzenie Nr 171/0050/2011 Burmistrza Miasta Oława

Zarządzenie Nr 171/0050/2011 Burmistrza Miasta Oława
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na:

świadczeniu usług opiekuńczych i pecjalistycznych usług opiekuńczych w terminie: 1.11.2011– 31.10.2014 roku.

Na podstawie art.25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2009 Nr 175, poz.1362 z późn. zm) oraz rozdziału drugiego ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011r., Nr 6, poz. 25)uchwały nr XVI/141/07 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Oława z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego;
zarządzam, co następuje:
§1
Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na:
świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych .
§2
Warunki konkursu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Oława
Franciszek Październik

warunki_PCK.docwarunki_PCK.docwarunki_PCK.doc
nawigacja
MOPS Oława
Sekcja Pomocy Środowiskowej
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Dodatki Mieszkaniowe
Kasa
Aktualności
Dokumenty
Komunikaty
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty Inwestycyjne
Konkursy
Przetargi
Sprawozdania finansowe
Zarządzenia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Inne

Panel administracyjny
przeglądarka poczty (połączenie szyfrowane)
przeglądarka poczty
(połączenie nieszyfrowane)
panel administracyjny
(połączenie szyfrowane)
panel administracyjny
(połączenie nieszyfrowane)
zmiana hasła skrzynki pocztowej