Strona główna » Aktualności » AKTUALNOŚCI użytkownik: gość
MOPS Oława
 Godziny Urzędowania
 Organizacja MOPS
 Deklaracja dostępności
 Plan Zamówień Publicznych
Sekcja Pomocy Środowiskowej
 Aktualności
 Wykaz ulic
 Terminy wypłat
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
 Aktualności
 Terminy wypłat
 Druki do pobrania
Dodatki Mieszkaniowe
 Aktualności
Kasa
 Godziny pracy
 Terminy wypłat
 Statystyka
Aktualności
 AKTUALNOŚCI
Dokumenty
 Komunikaty
 Nabór na wolne stanowiska pracy
 Oferty Inwestycyjne
 Konkursy
 Przetargi
 Sprawozdania finansowe
 Zarządzenia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Inne

Artykuł

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Oławie informuje, że w tej chwili trwają jeszcze prace nad projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska   w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 r.

Rozporządzenie to określi nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy, Jednocześnie straci moc rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w 2022 (Dz. U. poz. 374).  

Informujemy, że złożenie  wniosku o dodatek osłonowy na nieobowiązujących wzorach, będzie skutkowało koniecznością ponownego złożenia wniosku na prawidłowym druku.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia.

Ogloszenie.pdfOgloszenie.pdfOgloszenie.pdf

Prace społecznie użyteczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Zarządem Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie realizuje, w terminie od 09.05.2016 do 30.06.2016r., prace społecznie użyteczne.

Sczegóły w załączniku

Prace_spolecznie_uzyteczne.pdfPrace_spolecznie_uzyteczne.pdfPrace_spolecznie_uzyteczne.pdf

Projekt socjalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie
zaprasza mieszkańców Oławy w wieku 65+, do udziału w Projekcie Socjalnym pn. „Aktywny Senior”, realizowanym
w okresie maj – grudzień 2016r.

Szczegóły w załaczniku

projekt_socjalny.pdfprojekt_socjalny.pdfprojekt_socjalny.pdf

Zainwestuj w lepsze jutro - projekt 2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie


OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU


współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
pn. „ZAINWESTUJ W LEPSZE JUTRO”.
   
Projekt realizowany będzie w okresie  STYCZEŃ 2012 – GRUDZIEŃ 2012

Udział w projekcie  BĘDZIE BEZPŁATNY

Projekt skierowany będzie do młodzieży w wieku aktywności zawodowej ( 15 – 25 lat):
nieaktywnej zawodowo (w tym uczącej się)
niepełnosprawnej,
opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, objęte indywidualnym  programem usamodzielnienia,
pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
zamieszkałej na terenie Miasta Oława

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione różne formy wsparcia m.in. kursy, szkolenia, warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z psychologiem, warsztaty z zakresu edukacji zdrowotnej, wyjazd integracyjny, wsparcie finansowe na czas trwania projektu.Niezbędnych informacji udzielają pracownicy socjalni:
Sabina Hoffmann, pokój nr 4
Justyna Bartkiewicz, pokój nr 9


BIURO REKRUTACYJNE:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie
ul. 1 maja 11, Oława,
tel. 71 313 27 40, 71 313 29 21
email: pracownik-socjalny2@wp.pl


 
ZAPRASZAMY!!

Nabór kandydatów na OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Zakres podstawowych zadań :
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze :
■ posiadanie obywatelstwa polskiego,
■ pełna zdolność do czynności prawnych,
■ korzystanie z pełni praw publicznych,
■ stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
■ niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
■ nieposzlakowana opinia,
■ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty :
1.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna
prawnego.
2.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
3.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
4.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „ Kandydat na opiekuna prawnego"
w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego oraz wynagrodzenia dla opiekuna prawnego udzieli osobom zainteresowanym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ul.1 Maja 11, codziennie w godz. od 8.00 do 15.00.

ZAINWESTUJ W LEPSZE JUTRO

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Oławie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie z Wrocławia pozyskały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego pt.

„Zainwestuj w lepsze jutro”

w ramach Poddziałania 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. na terenie Miasta Oława i Gminy Domaniów.
Celem projektu jest podniesienie mobilności oraz aktywności osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, co pomoże im w powrocie na rynek pracy.

Cel ten będzie realizowany poprzez instrumenty aktywnej integracji:
- aktywizacji zawodowej,
- aktywizacji edukacyjnej,
- aktywizacji zdrowotnej,
- aktywizacji społecznej i inne.

W 2009 r planuje się objąć projektem 61 osób wspieranych.
Wszystkie oferowane działania, które będą realizowane w projekcie są w całości finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach wkładu własnego realizatorów projektu.


Biuletyn redaguje:licznik: 14167 odwiedzin


Wyszukaj


aktualności
08-05-2024: Sprawozdanie finansowe 2023 więcej...
24-07-2023: Wynik naboru - Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej więcej...
18-07-2023: Lista kandydatow - nabór Kierownik Pomoc Środowiskowa więcej...
18-07-2023: Nabór Kierownik SR FA DM więcej...
18-07-2023: Wyniki naboru Kierownik SR FA DM więcej...
30-06-2023: Nabór - kierownik ds SR DM FA więcej...
30-06-2023: Wynik naboru - kierownik SR FA DM więcej...
27-06-2023: Nabor na stanowisko INFORMATYK więcej...
27-06-2023: Nabor na stanowisko Kierownik sekcji swiadczen i pomocy srod. więcej...
27-06-2023: Wyniki naboru INFORMATYK więcej...