ŚWIADCZENIA RODZINNE

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).


Zasiłek rodzinny z dodatkami do zasiłku rodzinnego przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się i ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka;
do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Osoba ucząca się oznacza osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku
z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

KRYTERIUM DOCHODOWE
jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu
w okresie, na który jest ustalany (obecnie tj. 89,00 zł),  zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.


WYSOKOŚĆ ZASIŁKÓW RODZINNYCH I DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
urodzenia dziecka w kwocie 1000,00 zł jednorazowo na każde dziecko;
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400,00 zł miesięcznie;
samotnego wychowywania dziecka w kwocie 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł  na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci);
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 190,00 zł miesięcznie;

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna:
a) do ukończenia 18 roku życia, albo
b) do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
c) bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


KRYTERIUM DOCHODOWE

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.


WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500,00 zł.


WYMAGANE DOKUMENTY

W okresie zasiłkowym 2015/2016 trwającym od dnia 1 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. wymaganymi dokumentami o wysokości dochodu, będą dokumenty o dochodzie osiągniętym w 2014 roku.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może się ubiegać matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba na której, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub  rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne występuje osoba zobowiązana do alimentacji, inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu, to aby otrzymać świadczenie należy spełnić łącznie następujące warunki:
rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni  lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
nie ma opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej spokrewnionej lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
nie później niż do ukończenia 18 roku życia, lub
w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.


KRYTERIUM DOCHODOWE


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu.


WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi:
 
w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – 1200,00 zł;
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. – 1300,00 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej