Wyższe świadczenia dla rodzin

Od 1 listopada 2015 wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyższy jest też zasiłek rodzinny oraz dodatki.

Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych zostaną podniesione dwuetapowo: od 1 listopada 2015 r. oraz  od 1 listopada 2017 r.
 Od 1 listopada br. wzrosły o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium ogólne, obecnie określone na 574 zł neto na osobę w rodzinie, wynosi 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrosła z 664 zł do 764 zł Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrosło z 664 zł do 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.
 To pierwszy etap wzrostu tych kryteriów. Od 1 listopada 2017 r. zostaną one podwyższone o 80 zł.
 
Wzrost  zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego będzie odbywał się w trzech etapach. Pierwszy etap wzrostu kwot zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego nastąpił od 1 listopada 2015 r.
 
Od 1 listopada 2015 r.:
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrósł z 77 zł do 89 zł;
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat wzrósł ze 106 zł do 118 zł;
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata wzrósł ze 115 zł do 129 zł.
 
Wzrosną także niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrósł ze 170 zł do 185 zł, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci;  w przypadku dziecka niepełnosprawnego - z 250 zł do 265 zł  (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci)
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
           -    do 5. roku życia wzrósł z 60 zł do 80 zł;
           -    powyżej 5. roku życia – z 80 zł do  100 zł;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
           -   na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wzrósł z 90 zł do 105 zł;
           -   na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – wzrósł z 50 zł do kwoty 63 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej został podwyższony z 80 zł do 90 zł.
 
Kolejny wzrost kwot zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w ramach weryfikacji przeprowadzonej w 2015 r. nastąpi od 1 listopada 2016 r. oraz od 1 listopada 2017 r.

Zasiłki dla opiekunów - informacja 04-2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie zawiadamia, że z dniem 15-05-2014 r weszła  w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
Zasiłek dla opiekuna przysługiwać będzie:
1)  za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),
2)  od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działając w oparciu o art. 8 ww ustawy informuje iż postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna MOPS Oława będzie wszczynać na wniosek osoby ubiegającej się o to świadczenie. Wnioski można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 15 września 2014r.  
Wszelkie informacje dotyczące powyższych zmian można uzyskać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka pok. 1 B w dniach urzędowania w godz. 7.30 do 15.30.

Kryteria dochodowe rok 2013

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiacych podsatwę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych - od dnia 1 listopada 2012 roku

1. wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wynosi 539 zł

2. wysokość kwoty o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wynosi 623 zł

Zmiany w zasadach przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych

Od 1 stycznia 2013r obowiązują nowe, zaostrzone zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Nowe przepisy zawęziły krąg podmiotów, które mogą pobierać świadczenie pielęgnacyjne. Rozszerzono też katalog przesłanek negatywnych, uniemożliwiających uzyskanie świadczenia. Świadczenie pielęgnacyjne będzie jednak wyższe. Wprowadzono ponadto nowe świadczenie opiekuńcze-specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

 

Nowe zasady przyznawania świadczenia pielegnacyjnego

 

Z dniem 1 stycznia 2013r weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 1548), modyfikująca zasady przyznawania świadczenia pielegnacyjnego oraz wprowadzająca nowe świadczenie- specjalny zasiłek opiekuńczy. Nowelizacja wprowadza przede wszystkim zmiany do ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych ( tj.Dz.U. Z 2006r , nr 139, poz.992, z późn.zm).

 

Mniej podmiotów uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego

 

Nowe przepisy zawężają krag podmiotów, które mogą pobierać świadczenie pielęgnacyjne, do osób opiekujących się osobami, których niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie trwania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

 

Rozszerzono katalog przesłanek negatywnych

 

Jednocześnie rozszerzają katalog przesłanek negatywnych, uniemożliwiających uzyskanie świadczenia ( m.in. o sytuację, w której osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do nowego świadczenia- specjalnego zasiłku opiekuńczego), w taki sposób, aby nie występowały sytuacje pobierania dwóch świadczeń na jedną osobę. Ponadto nowelizacja podwyższyła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 620 zł od 1 lipca 2013r. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do 30.06.2013r, jeżeli spełniają warunki określone

w przepisach dotychczasowych.

 

Wprowadzono nowe świadczenie opiekuńcze-specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Niezwykle istotną zmianą wynikającą z nowelizacji jest wprowadzenie nowego świadczenia opiekuńczego-specjalnego zasiłku opiekuńczego . Przysługuje on osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Świadczenie to zostanie przyznane, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 623zł. Wysokość nowego świadczenia odpowiada dotychczasowej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie to przysluguje w kwocie 520zł.

Komunikat dotyczący zmian od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

Uzupełniony komunikat w sprawie rządowego program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę Nr 182/2011 ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie
w wysokości 100 zł miesięcznie (kwota pomocy określona jest w § 2 ust. 2 ww. uchwały).Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.(Dz. U. z dnia 7 października 2011 r., Nr 212, poz. 1262).Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie lub grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza,
że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie
do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc listopad i grudzień 2011 r. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.Dane dotyczące realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne będą zbierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w I kwartale 2012 r. odrębnym sprawozdaniem jednorazowym za pomocą aplikacji statystycznej QuickStat. W związku tym, a także mając na względzie, że świadczenie
w kwocie 100 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nie jest świadczeniem rodzinnym, w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z zakresu świadczeń rodzinnych sporządzanym za IV kwartał 2011 r. nie należy wykazywać danych w powyższym zakresie.


Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 7 października 2011 r.
(Dz. U. z dnia 7 października 2011 r., Nr 212, poz. 1262).

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.


Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie
w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne
(tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza,
że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie
do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

(tekst uchwały i rozporządzenia dostępny na stronie internetowej MPiPS)

UWAGA! - Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - ZMIANY

Oława, 11.02.2009r
UWAGA!

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w związku ze zmianą przepisów prawnych od dnia 1 listopada 2009 roku przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Aktualizacja kwot świadczeń rodzinnych

Oława, 15.10.2009

Weryfikacja wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009 r.

I. Od 1 listopada 2009 r. podwyższa się :

1/ kwotę zasiłku rodzinnego do wysokości miesięcznie:
- 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
- 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do
ukończenia 18 lat,
- 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do
ukończenia 24 lat.

2/ kwotę świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 520 zł miesięcznie.

II.Na obecnym poziomie pozostaje wysokość :

1/dodatków do zasiłku rodzinnego,
2/jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka ,
3/zasiłku pielęgnacyjnego.

Nie zmienia sie również wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych.

Podstawa Prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

Biuletyn Informacji Publicznej